لوگو کتابخانه بابل

حقیقت

خود و دیگری در فلسفه نیچه در هنر

دست‌های فراانسان

دست‌های فراانسان نیچه و مسئلهٔ «خود و دیگری» در هنر   1- انسان حیوان صاحب نطق است. (ارسطو، سیاست) 2- می‌اندیشم پس هستم. من همین