لوگو کتابخانه بابل

جورج لیکاف و مارک جانسون

استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم

استعاره‌های گم‌شده

استعاره‌های گم‌شده   می‌خواهیم یک کتاب سطح بالا را به شما معرفی کنیم (بالا؟ بالای کجا؟ منظورتان بالای قفسه است؟) کتابی که خبر از ذهن