لوگو کتابخانه بابل

جود گمنام

اصالتِ خودخواهی!

اصالتِ خودخواهی!

اصالتِ خودخواهی!   سرنوشت این کودک چه خواهد شد؟ او که از دیدن درختانی که هرس میشوند سخت ناراحت می‌شود، چون فکر می‌کند دردشان می‌گیرد