لوگو کتابخانه بابل

جهانشاه میرزابیگی

استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم

استعاره‌های گم‌شده

استعاره‌های گم‌شده   می‌خواهیم یک کتاب سطح بالا را به شما معرفی کنیم (بالا؟ بالای کجا؟ منظورتان بالای قفسه است؟) کتابی که خبر از ذهن