جستار

بارون و بارفَتَن

خوارومادرِ اصفهان!

نگاهی به «مجموعه داستان»ِ آدم‌های چهارباغ علی خدایی، آدم‌های چهارباغ، نشر چشمه، چاپ اول پاییز ۱۳۹۸ ۱. آدم‌های چهارباغ نوعی نوشتن از (نه درباره‌ی) شهر را پیش‌ می‌نهد

نوشتار پاره‌پاره

پارهٔ نخست پاره‌نویسی[۱] صورتی از نوشتار کوتاه است که در چند دهه‌ی اخیر با اقبال ویژه‌ای مواجه شده. نویسندگان، نظریه‌پردازان و دانشگاهیان در کتاب‌ها و مقالات