لوگو کتابخانه بابل

جان رالز

نوعی آرمان‌خواهی ناانسانی

نوعی آرمان‌خواهی ناانسانی     «بینوایان»ِ هوگو به آمریکای بعد از جنگ ویتنام رسید. فریادِ «مرا بخوانید»‌ خود را در آن سوی اقیانوس اطلس بلند