جاناتان کالر

در جستجوی نشانه‌ها

مگر خاک و مگر سنگ

جهان آشفته‌تر از آن است که برای ما معناهای منظم و مرتبی همچون زبان و ادبیات بسازد. کاملاً برعکس، این زبان و ادبیات است که