لوگو کتابخانه بابل

توماس کامپانل

شهر از نو

پمپئی ـــ بم

پمپئی ـــ بم   وقتی که خبر زلزلهٔ بم را شنیدید یادتان هست؟ یا وقتی که تصاویر زلزلهٔ سرپل ذهاب یا سیل گلستان و لرستان