لوگو کتابخانه بابل

توسیدید

تاریخ جنگ پلوپونزی

فیلسوفِ مورخ

فیلسوفِ مورخ   تاریخ چیست؟ مجموعه‌ای از رخدادها که در زمان و مکانی معین اتفاق افتاده‌اند و از رهگذر روش‌هایی خاص می‌توان به صحت‌و‌سقم آن‌ها