لوگو کتابخانه بابل

توتم و تابو

توتم و تابو

عقده‌ی اودیپ و نجاست مقدس

عقده‌ی اودیپ و نجاست مقدس   به چه دلیل منعی بنیادین همچون منع زنای با محارم حتی در میان اقوام بدوی نیز دیده می‌شود؟ به