لوگو کتابخانه بابل

تقی ارانی

اثر دنیای تقی ارانی بر ایران

اثری که «دنیا»ی ارانی بر ایران گذاشت   شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هیچ نشریه‌ای در تاریخ مطبوعات ایران به اندازه «دنیا» به طور مستقیم