لوگو کتابخانه بابل

تعهد اهل قلم

تعهد اهل قلم

توی صورت کدام‌ یکی، اول تف کنم؟

توی صورت کدام‌ یکی، اول تف کنم؟   از آخرین باری که روزنامه خوانده‌اید چند وقت می‌گذرد؟ از آخرین باری که رغبت کرده‌اید روزنامه‌ای را