لوگو کتابخانه بابل

تصحیح مجتبی مینوی

نوروزنامه

نامهٔ داد و دانایی و زیبایی

نامهٔ داد و دانایی و زیبایی   در بهار چی بهتر از نوروزنامه رساله‌ای کم‌حجم، منسوب به خیّام، همان خیّام بزرگ، خیّام «خودمان»، و طبیعتاً