لوگو کتابخانه بابل

تزوتان تودوروف

نظریه ادبیات

فرمالیسم، از سر خط

فرمالیسم، از سر خط   «ایسم‌»ها زندگی دوگانه‌ای دارند. در نظر واضعان و موافقانشان موضوع ستایش و باورند و ابزار و اسباب کوبیدن خصم‌، در