لوگو کتابخانه بابل

تری برت

نقد عکس

آقای عکس

آقای عکس   لانگ‌شات. قاب: داریم با یکی از منتقدان بلندآوازهٔ عکاسی ایران گپ می‌زنیم. هر دو سر ذوق آمده‌ایم. نور پخش شده کف اتاق.