لوگو کتابخانه بابل

تریسترام شندی

تریسترام شندی

داستان ــ بازی

داستان ــ بازی   اگر کمی از این متن فاصله بگیرید و کل آن‌را نگاه کنید احتمالاً قسمتی از آن نظرتان را جلب خواهد کرد.