لوگو کتابخانه بابل

ترجمه م. به آذین

هملت

باور «بودن یا نبودن»

باور «بودن یا نبودن»   – بودن یا نبودن، مسئله این است.– نه، مسئله بر سر باورِ «بودن یا نبودن» است. اگر شبح پدر هملت