لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ پانته‌آ مهاجر کنگرلو

زندگی جای دیگر است

ازخودبیگانگی یک شاعر

ازخودبیگانگی یک شاعر   «شعر سرزمینی است که در آن هر گفته‌ای تبدیل به واقعیت می‌شود. شاعر دیروز گفته‌است: زندگی همچون گریه‌ای بیهوده است؛ و