لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ مهدی غبرایی

رفتن به مزار

رفتن به مزار   جمعه سر شب بود که مردم از خانه‌هایشان بیرون زدند و شهر را زیر چکمهٔ سربازان روس مسلح دیدند. آن روز