لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ محمدعلی موحد

محدوده‌های کنترل

محدوده‌های کنترل

محدوده‌های کنترل   فرض کنید عینکی جادویی ساخته شده که با آن می‌توان مرزهای آزادی انسان‌ها را دید. برای مثال، شما عینک مذکور را به