لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ فائزه طباطبایی

دیگر اخبار نخوانید

اختراع هرروزهٔ ترس

اختراع هرروزهٔ ترس   از خواب بیدار می‌شوید. تلفن همراهتان را برمی‌دارید. بازی شروع می‌شود.تروریست‌ها در شهری دور افتاده که تا کنون اسمش را هم