ترجمهٔ عباس مخبر

حیوان قصه‌گو

داستان‌ها و انسان‌ها

داستان‌خوان باشيد يا نباشيد، شنونده خوبی براي قصه‌های آدم‌ها باشيد يا نباشيد، شما را از داستان رهایی نيست.وقتی صبح چشم باز می‌كنيد، پشت ميز صبحانه