لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ رضا سیدحسینی

طاعون سفید طغیانگران

طاعون سفید طغیانگران

طاعون سفید طغیانگران   طاعون همیشه از آرامش قبل از طوفان آغاز می‌شود و نشانه‌هایش را پیشاپیشِ خود می‌فرستد. غریبه‌ای که وارد شهر می‌شود، پرچمی