لوگو کتابخانه بابل

تحیلیل رمان

زندگی جای دیگر است

ازخودبیگانگی یک شاعر

ازخودبیگانگی یک شاعر   «شعر سرزمینی است که در آن هر گفته‌ای تبدیل به واقعیت می‌شود. شاعر دیروز گفته‌است: زندگی همچون گریه‌ای بیهوده است؛ و

شب هزار و یکم

ویرانی تاریخ و آینده‌ٔ ناانسانی

ویرانی تاریخ و آینده‌ٔ ناانسانی   تاریخ را چه کسی می‌نویسد؟ این تاریخ ستبر، غرورآفرین، فاشیستی و مردانه را چه کسانی نوشته‌اند و چه کسی