تحلیل کتاب مردان اندیشه

مردان اندیشه

فلسفه. فیلسوف. تفلسف.

هنوز از خواندن متنی که در آغازش این کلمه‌ها به چشم می‌خورد منصرف نشده‌اید؟ هنوز تلخیِ «دشواری» و «حوصله‌سربری» چسبیده به این کلمات منصرفتان نکرده؟