لوگو کتابخانه بابل

تحلیل کتاب شاه لیر

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش صداقت چه رابطه‌ای با کلام دارد؟ چه رابطه‌ای با تفکر دارد؟ چرا انقدر خواستنی و در عین حال دور از دسترس