لوگو کتابخانه بابل

تحلیل رمان مرگ، آن یگانه، هنر تئاتر

مرگ، آن یگانه، هنر تئاتر، پاره‌نوشته

پاره‌نوشته

پاره‌نوشته   قطعه‌نویسی انعکاس شکل حقیقی اندیشه است. اندیشه شاید هرگز یک خط پیوسته نیست بلکه دقیقاً همان جایی است که خط گسسته می‌شود. از