لوگو کتابخانه بابل

تحلسل رمان

راهنمای کاربران مغز

راهنمای کاربران مغز

راهنمای کاربران مغز   وقتی برای حل مشکلی پیش یک روانشناس می‌روید، او از احساسات شما در آن مقطع می‌پرسد: خشمگین هستید؟ اندوهگین‌اید؟ میلی به