لوگو کتابخانه بابل

تاریخ زشتی

تاریخ زشتی

هنر زشت

هنر زشت   احتمالاً برای یک انسان غربی، ماسک آیینی آفریقایی ممکن است وحشتناک باشد و او را بترساند، حال آنکه همین ماسک برای یک