لوگو کتابخانه بابل

بیگانه

رستگار خشم خویش

رستگار خشم خویش

رستگار خشم خویش   مرزهای پذیرش و توقع انسان کجاست؟ انسان تا کجا می‌تواند به هر چیزی عادت کند؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا انسان