لوگو کتابخانه بابل

بیان آزاد و دموکراسی در آتن باستان

بیان آزاد و دموکراسی

دموکراسی و شرم

دموکراسی و شرم   آیا حقیقتاً با برقراری دموکراسی می‌توان به سعادت سیاسی دست‌یافت یا این‌که دموکراسی صرفاً وسیله‌ای‌ست که چونان چاقوی جراحی ممکن است