لوگو کتابخانه بابل

به آذین

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش

قربانی عریانی صداقت خویش صداقت چه رابطه‌ای با کلام دارد؟ چه رابطه‌ای با تفکر دارد؟ چرا انقدر خواستنی و در عین حال دور از دسترس