لوگو کتابخانه بابل

بروس فینک

سوژه لکانی

طاعون لاکانی

طاعون لاکانی   همه‌‌ چیز از آن روز در بهار سال ۱۹۵۴ آغاز می‌شود که «ژاک لاکان» در میانه یکی از سمینارهای خود، صحبت خود