لوگو کتابخانه بابل

براین مگی

پرسش‌های اولین و آخرین

همهٔ حرف‌های براین مگی

همهٔ حرف‌های براین مگی   براین مگی شاعری کرد اما شاعر نماند. سیاست پیشه کرد اما سیاستمدار نشد. می‌گفت سیاستمدار شدن رؤیای بچه‌مدرسه‌ای‌هاست که وقتی

مواجهه با مرگ

سرانجام تن می‌دهیم، مشتاقانه

سرانجام تن می‌دهیم، مشتاقانه   خواننده‌ای که مختصر آشنایی با براین مگی دارد، چندان در بند ادبیت یگانه رمان این فلسفه‌دانِ مشهور نخواهد بود. او