لوگو کتابخانه بابل

بازماندهٔ روز

بازمانده روز

بازماندهٔ روز

بازماندهٔ روز «وقتی خانۀ آدم آتش گرفته، آدم اهل خانه را توی اتاق پذیرایی جمع نمی‌کند که یک ساعت دربارۀ بهترین راه فرار از آتش