لوگو کتابخانه بابل

اکران مدرنیسم

دگرگونی در سینما

دگرگونی در سینما سینمای هنری را عموماً به نگرش مؤلف ربط می‌دهند؛ همان‌طور که از زمان ظهور سینمای مدرن غالباً آن را سینمای مؤلف نیز