لوگو کتابخانه بابل

اولیس

تعمی در عنوان رمان فینیگنز ویک، آخرین رمان جیمز جویس

از فینگان‌ها تا فینگنز ویک

شب‌زنده‌داری فینگان‌ها، بیداری فینگان‌ها، احیای فینگان‌ها؟ یا هیچ‌کدام؟ تعمقی در ترجمه‌ی عنوان آخرین رمان جیمز جویس: فینگنز ویک     «امروز مامان مرد، شاید دیروز؛