لوگو کتابخانه بابل

انتشارات

یادداشت‌های کتابفروش خیابان انقلاب

ناشرها چرا و چطور با «نوبت چاپ» فریب‌تان می‌دهند؟

ناشرها چرا و چطور با «نوبت چاپ» فریب‌تان می‌دهند؟ چرا در سال‌های اخیر این‌قدر تأکید بر نوبت چاپ زیاد شده است؟ آیا نوبت چاپ دلیل کافی‌ست برای اهمیت و ارزش یک کتاب؟ اگر نیست، چرا نیست؟ این جستار پاسخی‌ست به این پرسش‌ها.

مرگ، آن یگانه، هنر تئاتر، پاره‌نوشته

پاره‌نوشته

پاره‌نوشته   قطعه‌نویسی انعکاس شکل حقیقی اندیشه است. اندیشه شاید هرگز یک خط پیوسته نیست بلکه دقیقاً همان جایی است که خط گسسته می‌شود. از