لوگو کتابخانه بابل

انتشارات نیل

شیطان و خدا

جلاد یا شریک جرم؟

جلاد یا شریک جرم؟   – شکنجه و اعدام… شکنجه و اعدام… چه یکنواخت و کسل‌کننده! دردسر ظلم و بدی در این است که برای