لوگو کتابخانه بابل

انتشارات معین، انتشارات مازیار

سرگذشت ژیل بلاس

ذکر جمیل ژیل بلاس

ذکر جمیل ژیل بلاس    مشخص است که چرا ما ترجمۀ دیگر میرزا حبیب اصفهانی، «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، را بیشتر می‌خوانیم و بیشتر دوست