لوگو کتابخانه بابل

انتشارات علمی‌فرهنگی [فرانکلین سابق]

شهریار منجی

فلسفهٔ سیاسی و نجات میهن

فلسفهٔ سیاسی و نجات میهن   مسلماً ذهن خواننده‌ی کنجکاو در گام نخست درگیر عنوان کتاب خواهد شد: چگونه یک کتاب می‌تواند بدل به منجی

تاریخ علیه تاریخ

تاریخ علیه تاریخ

تاریخ علیه تاریخ   کمتر اندیشمند معروفی به اندازه‌ی ابن‌خلدون متحمل نسیان و بی‌اعتنایی غریب نسل‌های پس از خود شده است. از این حیث او