لوگو کتابخانه بابل

انتشارات امیرکبیر سابق (جعفری)

سه قطره خون

سه قطره خون

سه قطره خون   قطرهقطرهقطرهسیاهِ جوهری گشت‌وگذار فکر، جمع‌آوری واژه‌ها و عبارات و اصطلاحات، نشستن و برخاستن با آدم‌هایی از قشرهای مختلف، خواندن، گوش سپردن،