لوگو کتابخانه بابل

امر گشوده: انسان و حیوان

سیاست خارج از حیوان-انسان

سیاست خارج از حیوان-انسان   سرآغاز سیاست چیست؟ آن نخستین اقدام یا رخداد که منجر به شکل‌گیری امر سیاسی می‌شود کدام است؟ سیاست نخست نه