لوگو کتابخانه بابل

الین پیگلز

تجسد خدا و تأسیس امر سیاسی

تجسد خدا و تأسیس امر سیاسی کلمه، لوگوس، به هیأت جسم درآمد و در میان ما ساکن شد. از این پس لاجرم الاهیات ناظر به