لوگو کتابخانه بابل

الن بدیو

نوشتن فارسی به فرانسوی

نوشتن فارسی به فرانسوی

نسبت زبان فارسی و فرانسه با فلسفه چیست؟ در تاریخ زبان فارسی چه آثاری توانسته است این نسبت را روشن‌تر کند؟ تاریخ زبان فرانسه چقدر به تاریخ زبان فارسی در مواجهه با فلسفه شبیه است؟