لوگو کتابخانه بابل

اعترافات

آگوستین قدیس اعترافات خطابه و خداوند کتابخانه بابل

خطابه و خداوند

خطابه و خداوند دربارهٔ اعترافات آگوستین   چه می‌شود اگر یک تائب، به جای گوشه‌ای دنج و تاریک در یک کلیسای خلوت، میدانِ شهر را

اعترافات

زمان بی‌زمانی

زمان بی‌زمانی   هستی در معرض فناست. هیچ چیز باقی نخواهد ماند، نه انسانی، نه شیئی، نه کتابی، نه قانونی. پس من که یک موجود