لوگو کتابخانه بابل

اصغر واعظی

فلسفه‌ی روانگردان

فلسفه‌ی روانگردان

فلسفه‌ی روانگردان   دقیقترین توصیف از کانت شاید این باشد: فیلسوف قانون و نظم. کانت شیفته‌ی نظم‌هاست.  نظم زمانی ادراک، نظم علت و معلول که