لوگو کتابخانه بابل

اسکار وایلد

وجدان خالق کجاست؟

وجدان خالق کجاست؟

وجدان خالق کجاست؟   انسان زیبایی به‌واسطۀ کلمات خلق شده است؛ کنارش هنرمندی آفریده شده که تصویر این زیباییِ خلق‌شده را در میان کلمات خلق