لوگو کتابخانه بابل

ارمغان مور

ارمغان مور

ارمغان پروست؟

ارمغان پروست؟   شاهرخ مسکوب دهه‌ای پیش از نوشتن ارمغان مور غرق خواندن در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته شد. یادداشت‌های روزانه‌اش دربارۀ پروست حکایت سرگشتگی اوست