لوگو کتابخانه بابل

ادبیات نمایشی

باورِ خواسته‌شدن

باورِ خواسته‌شدن   – می‌دانی حسادت شبیه چیست؟ – در صفحۀ حوادث روزنامه‌ای روزی در جایی نوشته بود: « مورچه‌های آدم‌خوار به مردی حمله کردند